Ako sa zapojíte

  1. Vyberte si triedu v MŠ, najlepšie budúcich predškolákov,  tento vek je čarovný na oboznamovanie sa a vytváranie pracovných i hygienických návykov a postojov. Cieľom edukačného projektu prevencie obezity je opakovať program každý rok s predškolákmi. Takto sa každé dieťa zapojí a materská škola bude s podporou rodičov intenzívne pracovať na osvojovaní si postojov detí a k pochopeniu významu vlastného zdravia už od malička. Ak ste zmiešaná trieda, vôbec nevadí aj v rodine veľké deti pomáhajú mladším a mladší sa učia obkukávaním. Deti miluju pracovať, dajme im priestor.
  1. Pozvite na stretnutie rodičov detí z  danej triedy, doporučujeme v júni. Cieľom stretnutia s rodičmi je poukázať na dôležitosť vývinu dieťaťa v rannom veku, tvorbe stravovacích návykov a zdravom životnom štýle rodín. Cesta k úspechu je podpora rodiča. Obezita a nadváha detí je spojená často so životným štýlom rodiny a nedostatkom osvety. Toto je šanca aj pre maminy, babinky a tatinov zmeniť tradície v oblasti stravovania doma, ale i u starých rodičov. Nás všetkých sa to týka. Na stretnutí, pani učiteľky oboznámia rodičov  s podmienkami a celoročným programom prevencie ZELENINKOVÉ Šialenstvo a s poplatkom 10€ na dieťa za celý školský rok. Rodič je vzor a preto musí byť vždy súčasťou projektu.
  1. Registrujte vašu škôlku na školenie.Registrácia