O projekte

Z E L E N I N K O V É  ŠIALENSTVO 

Celoročný edukačno - zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v materských školách (MŠ) a v školských kluboch (ŠK) je prioritne určený predškolákom,  zmiešaným triedam detí v MŠ a najmladším školákom ZŠ v školských kluboch.

V roku 2018 sme prvý krát spustili projekt v MŠ v Nových Zámkoch a dnes je zapojených viac ako 125 materských škôl a 10 školských klubov po celom Slovensku. Zaškolili sme 360 Zeleninkových Lektoriek – p. učiteliek a vychovávateliek. Naším najkrajším ĎAKUJEM je, že aj v čase pandémie sa materské školy nenechali odradiť a dokázali on-line formou edukovať o zdraví nie len deti, ale aj celé rodiny.

Cieľom preventívneho programu obezity je celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí, v rámci ktorých sa naši najmenší už v rannom detstve aktívne venujú náuke a chutiam jedla, osvojujú si význam slova ZDRAVIE a učia sa starostlivosti o vlastné telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu.

Počas školského roka deti spoznajú 44 druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania, za podpory učiteliek – certifikovaných Zeleninkových Lektoriek. Deti si samé umývajú zeleninu, čistia, učia sa krájaniu, ochutnávajú a tým je pre ne najsilnejším zážitkom už samotná obohacujúca, zážitková, kuchárska činnosť. Jeden od druhého odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú si pozitívny vzťah k jedlu pod dozorom zaškolenej lektorky - pani učiteľky. Opakovaná zážitkovo-edukatívna aktivita v priebehu celého dňa im umožňuje vytvárať si nové zručnosti a overovať si už naučené vedomosti. Projekt “ZELENINKOVÉ Šialenstvo” prebieha jeden deň v týždni od septembra do júna a končí zeleninkovou oslavou a preberaním diplomu ZELENINKOVÝ KAMARÁT.

Najväčším úspechom projektu je premostenie spolupráce materskej školy – dieťaťa – rodičov za ktorou sa skrýva jedinečná riaditeľka a vedúca jedálne, ktoré projekt podporujú a hovoria o aktuálnych témach stravovania, výchove k jedlu na triednych stretnutiach rodičov, ale aj rady školy. Rodič je vzor a tým nevyhnutnou súčasťou podpory pre dieťa, rovnako ako pani učiteľka či vedúca školskej jedálne, s ktorými rovnako úzko spolupracujeme. Zárukou kvality projektu sú skvelo komunikujúce všetky platformy. A ako hovoria starí Angličania, jeden zvládne veľa, ale spolu zájdeme ďalej.

Zo psychologického hľadiska spočíva úloha projektu v prevencii zdravia dieťa, zameranej na obezitu a poruchy príjmu potravy, ktoré sú často už v puberte sprevádzané mnohými psychickými problémami. Bohužiaľ, aj Covid-19 prispel k nárastu nadváhy v rodinách a obezita skomplikovala zdravotný stav mnohým deťom a dospelým, čo nachádzame aj v medicínskych štúdiách. O to viac sa chceme spoločne sústrediť na deti a podporiť ich zdravý psycho-sociálny vývin a duševné zdravie rodín. Aktívnym, systematickým a zážitkovým spoznávaním zeleninky vedieme deti k osvojovaniu si nových chutí formou hry. Za podpory kolektívu sú naši najmenší vedení k samostatnosti, osvojujú si samoobslužné schopnosti, jemnú motoriku, učia sa ku kuchynským činnostiam a sú vedené k vedomej spolupráci a pomoci kamarátov.

Prínosom projektu sú postupne prichádzajúce zdravé návyky v stravovaní detí, ale i zmeny zaraďovania pestrejších zelenín do menu materských škôl a v rodinách. Jedlo a zdravý spôsob života sa stáva témou rodičov, učiteliek ale aj domácností starých mám. Deti majú možnosť preniesť zážitkové vzdelávanie do domáceho prostredia a tým si osvojujú pozitívny postoj k jedlu na celý život. Učia sa bez toho, aby vedeli, že sa učia.

Udržateľnosť preventívneho projektu zdravia detí spočíva v spoločnej komunikácií na všetkých úrovniach, v citlivom pozorovaní potrieb, postojov detí a ich rodín, v zbere spätnej väzby a v kritickom myslení rodičov a vedenia školy.

Vďaka všetkým certifikovaným Zeleninkovým Lektorkám materských škôl spoločne zabezpečíme vstup všetkých predškolákov do preventívneho programu. Takto sa počas pár rokov stanete plnohodnotná ZELENINKOVÁ škola za našej aktívnej podpory, čím spolu prispejeme ku kvalite zdravia všetkých detí a rodín na Slovensku.